Huetingstraat 17, 2223 BM Katwijk 071-4029106 directie@willemvanveen.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR hebben ouders en personeel zitting. Zij adviseren de directie over een aantal te nemen beslissingen en hebben in de besluitvorming over een aantal belangrijke schoolaangelegenheden instemmingsrecht. De MR is dus een belangrijk inspraakorgaan binnen de school.
De MR is wettelijk verplicht en kan worden beschouwd als de ondernemingsraad van de school. Alle ouders met één of meer kinderen op de Willem van Veenschool zijn gerechtigd de ouderleden van de MR te kiezen. Per gezin kan slechts één ouder zich voor de MR verkiesbaar stellen.

 
Oudergeleding Annemiek de Zwart (voorzitter)
Jeanette Durieux
Jan-Willem Korpelshoek
  Annemiek de Zwart (GMR-lid oudergeleding)                                           
Personeel Michelle Schaap
Annemarie Jagerman
Rianne Schaap
  Manon Schippers (GMR-lid personeelsgeleding)

De MR vergadert zeven keer per jaar en doet hiervan verslag door middel van een jaarverslag.
U kunt met uw vragen of opmerkingen over schoolbeleid terecht bij de MR van school. Voor contact kunt u kunt mailen naar mr.wvveenschool@prohles.nl

 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van PCOK
De Medezeggenschapsraden van de individuele PCOK-scholen leveren een personeelslid en een ouderlid aan een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR functioneert op PCOK-niveau als adviesorgaan naar het bestuur.