Sociale veiligheid

Op de Willem van Veenschool vinden we een veilige leer- en werkomgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Daarom heeft Prohles een beleidsplan 'sociale veiligheid' gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF, deze kunt u hier downloaden. Door te klikken op de pictogrammen komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken m.b.t. Sociale Veiligheid binnen Prohles en onze school.

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.


De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

M.b.t. Sociale Veiligheid zijn de volgende rollen ingesteld (In het beleidsplan kunt u lezen wat de verantwoordelijkheden van elke rol zijn)
 • Intern Begeleider (Aandachtsfunctionaris): Marjanne Koekebakker
 • Vertrouwenspersoon: Andrea Ouwehand
 • Directeur: Marijke Drijfhout
 • Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.

Naast de 3 gedragsregels uit het Veiligheidsplan…
 • Iedereen is anders en we horen er allemaal bij; 
 • We helpen elkaar;
 • We zorgen goed voor elkaar, onszelf en onze omgeving

…. besteden de leerkrachten in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij bijvoorbeeld door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren. De Hiro-lessen zijn hier een belangrijke aanvulling voor.

Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door het kiezen van een gecertificeerde methoden
 • In 2020 hebben we gekozen voor Veiligwijs als lesmethode voor relationele en seksuele vorming voor groep 1 t/m 8.
 • Bij ons op school wordt gewerkt met de Hiro-aanpak voor lessen over sociaal emotionele ontwikkeling voor groep 1 t/m 8.. We starten het jaar met een lessenserie van schooljudo en maken we gebruiken van HIRO-lessen om de waarden Vertrouwen, Beheersing, Samenwerken, Respect, Discipline, Weerbaarheid en Plezier met de leerlingen te bespreken en spelenderwijs te laten ervaren.
 • Met behulp van het signaleringsinstrument ZIEN van Parnassys, die de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengt, inclusief tips voor remediëring
 • In het schooljaar 2019-2020 heeft ons schoolteam deelgenomen aan het traject Pedagogisch Tact van het NIVOZ, waarin we stil hebben gestaan bij het belang van een goede relatie om met welbevinden en betrokkenheid tot leren te komen.
 • In 2020 hebben we een leerlingenraad ingesteld. De directie plant regelmatig een overleg met de door leerlingen gekozen vertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8, waarbij veiligheid en welbevinden ook onderwerp van gesprek is.

Soms heeft een kind meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kunnen bieden. Dan kan er contact opgenomen worden met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- en gezinsteam of 'Veilig Thuis'. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt.

Voor contact met het jeugd- en gezinsteam kunt u contact opnemen met het Wijkteam van Gemeente Katwijk