schoolplan 2019-2023

Onderwijs staat niet stil, maar gaat mee met de tijd, met veranderende inzichten of met vragen uit een veranderende samenleving. We staan daarom regelmatig stil bij de vraag of ons onderwijs nog past bij wat we willen bereiken. 
Iedere vier jaar stelt onze school een meer-jaren schoolplan op. We kijken naar wat goed gaat en wat beter kan (o.a. uit tevredenheidsonderzoeken onder leerkrachten, ouders en leerlingen) en werpen de blik vooruit om na te denken over de gewenste richting waarin we ons onderwijs willen aanpassen. Dit past in het planmatig werken aan de kwaliteit van ons onderwijs. Wanneer zich interessante vernieuwingen voordoen, of zaken die zich van buiten de school aandienen, leggen we dit naast ons schoolplan om te bepalen of deze vernieuwingen daarbij passen. We willen hiermee voorkomen dat allerlei 'nieuwe dingen' ondoordacht hun intrede doen of dat we te lang blijven doen wat we altijd al deden.

Het nieuwe schoolplan beslaat de periode 2019-2023. Het concept schoolplan 2019-2023 is met het voltallige team uitvoerig besproken en na enkele aanpassingen en het verder verduidelijken van passages heeft ieder teamlid zijn instemming hieraan verleend. De Medezeggenschapsraad (waarin leerkrachten en ouders vertegenwoordigd zijn) is betrokken geweest bij het tot stand komen van de uiteindelijke versie van het schoolplan. De definitieve versie van het schoolplan is aan de MR voorgelegd en ook de MR heeft ingestemd met dit plan. 

Uit het schoolplan is een jaarplan voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld, waarmee we dit schooljaar aan de slag willen. Wijzigingen in schoolbeleid worden allereerst intern besproken en door de directie vastgelegd, waarbij ook de MR gevraagd wordt in te stemmen of advies te geven. Plannen worden na invoering geëvalueerd en waar nodig bijgesteld om er voor te zorgen dat we ook bereiken wat we willen bereiken. Na afloop van het schooljaar wordt in een jaarverslag beschreven wat we wel of (nog) niet hebben bereikt en wordt er een jaarplan voor het komende schooljaar vastgesteld. Op die manier bouwen we verder om zo met elkaar de kwaliteit van ons onderwijs vast te houden en waar nodig verder te verbeteren.