Passend rekenonderwijs

In 2015 zijn we gestart met het doorschuiven van rekenslimme kinderen naar een hogere groep om daar rekeninstructie te krijgen die bij deze kinderen past. Onze bevindingen zijn positief. Kinderen werken hard om zich het hogere niveau eigen te maken en ze zijn trots op hun resultaten. Deze aanpak wordt ieder half jaar geëvalueerd, waarbij ook wordt gekeken of we kinderen die erg veel moeite hebben met het rekenen in hun eigen groep, meer kunnen laten profiteren van de rekeninstructie in een lagere groep.

Voortgezet rekenen
Kinderen in de groepen 7 en 8 die de stof in ruime mate beheersen komen in aanmerking voor extra lespakketten tijdens de rekenles. Ieder jaar wordt opnieuw gekeken hoe we het rekenonderwijs voor de rekenplussers kunnen verrijken door bijvoorbeeld deel te nemen aan online rekencompetities, wiskundelessen of schaakles.

Rekenen met Gynzy
In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met het rekenen met de software van Gynzy. Vanaf groep 5 werken kinderen aan rekendoelen binnen een bepaald rekendomein. De leerkracht geeft eerst instructie en biedt de kinderen de gelegenheid om hier mee aan de slag te gaan. We kiezen voor afwissende (samenwerk)opdrachten. Het laatste deel van de rekenles werken de kinderen individueel op hun chromebook. De rekensoftware van Gynzy registreert de resultaten en past de opgaven aan in moeilijkheidsgraad, zodat voor alle leerlingen het rekenen een passende uitdaging biedt. De leerkracht kan de resultaten live en achteraf volgen en waar nodig extra instructie bieden zodat leerlingen hun rekenvaardigheid steeds verder kunnen vergroten.