Passend rekenonderwijs

In 2015 zijn we gestart met het doorschuiven van rekenslimme kinderen naar een hogere groep om daar rekeninstructie te krijgen die bij deze kinderen past. Onze bevindingen zijn positief. Kinderen werken hard om zich het hogere niveau eigen te maken en ze zijn trots op hun resultaten. Deze aanpak wordt ieder half jaar geëvalueerd, waarbij ook wordt gekeken of we kinderen die erg veel moeite hebben met het rekenen in hun eigen groep, meer kunnen laten profiteren van de rekeninstructie in een lagere groep.

Voortgezet rekenen
Kinderen in de groepen 7 en 8 die de stof in ruime mate beheersen komen in aanmerking voor extra lespakketten tijdens de rekenles. Ieder jaar wordt opnieuw gekeken hoe we het rekenonderwijs voor de rekenplussers kunnen verrijken door bijvoorbeeld deel te nemen aan online rekencompetities, wiskundelessen of schaakles.